LG เตรียมปิดโรงงานที่เกาหลีใต้ ย้ายไปเวียดนาม

LG เตรียมปิดโรงงานมือถือในประเทศเกาหลีใต้ ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามเพื่อลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนแผนรับผลประกอบการที่ไม่สู้ดีจากหลายไตรมาสที่ผ่านมา

Continue Reading →